Deze actie is helaas afgelopen, maar er komt heel snel weer een nieuwe winactie aan!

Actievoorwaarden – zoooo, dat is raak actie 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie (Zoooo, dat is RAAK zomeractie) en staan op de Actiewebsite (zoooodatisraak.nl).
 2. Deze actie met aankoopverplichting wordt georganiseerd door RAAK, kantoorhoudende aan de Reactorweg 69 te Utrecht als onderdeel van United Soft Drinks B.V. en dient ter promotie van de producten van RAAK.
 3. De actie begint op dinsdag 20 juni 2023 en eindigt op zondag 24 september 2023 – 23:59 uur.
 4. Tijdens de actie zijn maximaal 4 miljoen flessen beschikbaar met actiecodes voor verspreiding onder de deelnemers, waarbij op=op garantie wordt gehanteerd. RAAK is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de flessen.
 5. Deelname aan de actie is kosteloos.
 6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden, de privacy statement en de disclaimer als opgenomen op de actiewebsite.
 7. RAAK behoud het recht om alle deelnemers eenmalig te benaderen met een commercieel aanbod die losstaat van de winactie.

Voorwaarden voor deelname

 1. De deelname aan deze actie staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland. Indien je jonger bent dan 18 jaar, is toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd) vereist om mee te doen aan de actie. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.
 2. Werknemers van RAAK of aan RAAK gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct betrokken zijn bij deze actie (zoals bijvoorbeeld reclamebureaus en personeel United Soft Drink) en hun inwonende familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 3. De deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van RAAK een bewijs van zijn identiteit en leeftijd in te leveren ter controle van de identiteit en of aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.
 4. Voor deelname dient de deelnemer te beschikken over een internetverbinding.

Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
 2. RAAK behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, een  eventueel recht op een prijs te vervallen te achten en de prijs niet uit te reiken aan een deelnemer indien de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet of zich anderszins op een frauduleuze wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de actie. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze actie met het oog op verhoging van de winkansen zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelnemers mogen geen virussen of andere schadelijke software op de actiewebsite plaatsen.

Wijze van deelname

 1. Bij aankoop van één (1) actieproduct (RAAK siroop Zero Sugar of Regular) van RAAK bij alle deelnemende supermarkten ontvangt de consument één (1) actiecode.
 2. Om deel te nemen aan de actie en kans te maken op de prijzen, dient de consument de ontvangen actiecode zelf te activeren en zich te registreren via de actiewebsite.
 3. De unieke code die te vinden is op de sticker op een RAAK Zero Sugar of Regular 0,75 fles, is nodig om mee te doen aan de actie. Deze code kan slechts één keer geactiveerd worden.
 4. Alle inzendingen en/of registraties dienen tijdig ontvangen te zijn, ten laatste op zondag 3 september 2023 om 23:59 (‘de Sluitingsdatum’).
 5. Uitsluitend volledig en correct ingevulde deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.
 6. Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een consument kan deelnemen.
 7. De deelnemer dient de originele sticker en het aankoopbewijs van het actieproduct bij de deelnemende supermarkt beschikbaar te houden. Deze kan ten allen tijde door de organisator worden opgevraagd.
 8. De kosten van gebruik van de internetverbinding komen niet in aanmerking voor vergoeding.
  RAAK en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of niet geleverde inzendingen, of voor inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door RAAK zijn ontvangen.

De prijzen en winnaars

 1. Per geactiveerde actiecode kan maximaal één (1) prijs worden gewonnen. Deze prijs is in alle gevallen 4 x een toegangsbewijs voor één van de deelnemende partijen aan de actie.
  Deelnemers die de actiecode hebben geactiveerd, zien direct na registratie welke prijs zij hebben gewonnen. Zij ontvangen de voucher of code voor deze prijs dan via de e-mail of via de post. Fysieke kaarten worden binnen 1 week verstuurd, afhankelijk van de desbetreffende prijs. Wanneer de deelnemer de mail niet heeft ontvangen, wordt aangeraden om de spam inbox te controleren.
 2. In de bevestigingsmails met de voucher, code of vermelding dat de voucher fysiek opgestuurd wordt, staat ook vermeld tot wanneer de prijs geldig is en hoe de deelnemer deze kan innen. Zie hieronder ook de geldigheid van de prijzen per partij.
 3. Per prijs kunnen aanvullende actievoorwaarden van de betreffende partner gelden. Deze zijn te vinden op de actiewebsite onder het kopje ‘prijzen’.
 4. Tijdens de actie zullen alle beschikbare prijzen op onpartijdige wijze en geheel willekeurig worden toegekend aan de geactiveerde en geregistreerde actiecodes.
 5. RAAK garandeert dat iedere deelnemer een even grote kans heeft om te winnen. Alle claims op basis van de win-kans zijn op voorhand uitgesloten.
 6. Het prijzenpakket bestaat uit 450 prijzen van 22 partijen. De deelnemende parken zijn en de geldigheid van de toegangsbewijzen zijn:
  Binnenspeeltuin Monkey Town – onbeperkt geldig
  Bounce Valley – onbeperkt geldig
  FunZone Speeltuin – geldig t/m 31 december 2025
  FunZone Trampolinepark – geldig t/m 31 december 2025
  Archeon- geldig t/m 31 december 2024
  Ballorig- onbeperkt geldig
  Billybird park – Hemelrijk- geldig t/m 31 december 2023
  Corpus – geldig t/m 31 december 2023
  Speelland Beekse Bergen – geldig t/m 31 december 2023
  Safaripark Beekse Bergen – geldig t/m 31 december 2023
  Aquazoo Leeuwarden – geldig t/m 31 december 2023
  Dierenrijk – geldig t/m 31 december 2023
  Luchtvaartmuseum Aviodrome – geldig t/m 31 december 2023
  Madurodam – geldig t/m 7 januari 2024
  Drouwenerzand – geldig t/m 29 oktober
  Dippiedoe – geldig t/m 31 oktober 2023 (indoor- en outdoorgedeelte) of t/m eind van het jaar (alleen het indoor gedeelte)
  Kinepolis – twee jaar geldig vanaf datum ontvangst
  Fabriek Woerden – geldig t/m 15 mei 2024
  Klimpark Adventure City Rotterdam – een jaar geldig vanaf datum ontvangt
  Villa Zebra – geldig t/m 31 december 2023
  Drievliet- geldig t/m 31 oktober 2023
  GaiaZOO – geldig t/m 31 december 2023
 7.  De bekendmaking van de winnaars is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
 8. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, geruild of worden uitgekeerd in geld.
 9. RAAK behoudt zich het recht om een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar het oordeel van RAAK, vanwege bijzondere omstandigheden van het geval noodzakelijk of wenselijk is.
 10. Actiecodes die niet zijn geactiveerd en geregistreerd zijn ongeldig en uitdrukkelijk uitgesloten in de toekenning van prijzen. Op deze actiecodes zullen uitdrukkelijk geen prijzen worden uitgereikt en alle claims hieromtrent worden door RAAK op voorhand afgewezen.
 11. De winnaars van de prijzen kunnen door RAAK worden verzocht medewerkingen te verlenen aan alle promotionele activiteiten door RAAK voor zover dit redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Persoonsgegevens

 1. In het kader van de actie verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke gegevens die hij/zij deelt of invoert correct, up-to-date en volledig zijn. Door in het kader van de deelname aan de actie persoonlijke gegevens via de actiewebsite aan RAAK te verstrekken, gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
 2. RAAK behandelt de persoonsgegevens van de deelnemer vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven in onze Privacyverklaring en deze Actievoorwaarden. Klik hier voor onze privacyverklaring.
 3. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In het kader is RAAK gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde en/of producenten. RAAK zorgt in de relatie naar derden toe dat deze derden zich ook houden aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

 1. RAAK en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten verband houdende met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijzen, de aanvaarding en ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 2. RAAK is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijzen die door haar leveranciers en eventuele andere derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen in hoofde van RAAK.
 4. De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie.

Overig

 1. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan beschreven in de actievoorwaarden.
 2. RAAK behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen om voor RAAK geldige redenen, voor zover deze tussentijdse wijziging of beëindiging enige aanspraak jegens RAAK kan doen gelden. RAAK adviseert de deelnemer dan ook de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
 3. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze actie kunnen gericht worden aan info@zodatisraak.nl. RAAK zal dan binnen een aantal werkdagen contact met je opnemen.

Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 juli 2023.